İnovasyona Hazır mısınız?

  İnovasyon yapmak, yalnızca istemekle ya da hedefler belirlemekle olmaz. Bunun çok daha ötesine geçmek gerekir. Çalışanların yürekten katılımı, bilgi paylaşımı, yönetsel şeffaflık ve etkili iletişim, inovasyon olgusunun olmazsa olmaz parçalarıdır. Bunların güçlü bir kurum kültürü tutkalıyla bir arada tutulması ve hedefleri, insanları ve kaynakları uyumlaştıran bir stratejik planla yönetilmesi büyük önem taşır.

İnovasyon, şirketin ana amaçlarından ve temel misyonlarından biri olarak belirlenmeli ve çalışanlar tarafından benimsenmelidir. Şirketin nerede durduğunu, neyin peşinde olduğunu, nereye gittiğini ve oraya nasıl gitmek istediğini herkesin bildiği bir örgütsel iklim önemlidir. Burada insanlar, inovatif eylemin etrafında bir araya gelmeyi ve katkıda bulunmayı içtenlikle isterler. Enerji dolu bir ortam yaratılır ve yönetimin iyileştirmeler istemesine gerek kalmadan çalışanlar bu amaca ulaşmak için kendilerini coşkuyla adarlar.

Çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin tek bir platformda buluşarak iyileştirmelere katkıda bulunmak üzere işbirliğine girmeleri inovasyonun ilk ve en önemli adımdır. Bunun ötesinde, bir şirketin inovasyona ne kadar hazır olduğunu anlamak için aşağıdaki soruları cevaplandırmak yararlı olacaktır.

1. Şirkette çalışanlar inovasyonun gerçekte ne olduğunu biliyorlar mı? Küçük iyileştirmelerden tümüyle yeni bir ürünü pazara sunmaya ya da bir süreci tümüyle değiştirmeye kadar uzanan eylemler ve stratejiler tüm çalışanlar tarafından bilinmeli ve doğru anlaşılmalıdır.

2. Sürekli iyileştirme ve eğitim öncelikli midir? Etkili ve tutarlı inovasyon uzun dönemli bir adanmışlığı gerektirir. Çalışanların eğitilmeleri ve iyileştirmeler süreklilik göstermelidir.

3. İnovasyondan doğrudan sorumlu bir kişi bulunmakta mıdır? Bazen şirkette inovasyon çabalarını yönetecek bir üst düzey yöneticiyi görevlendirmenin maliyeti yüksek olabilir. Ancak, umut veren yeni fikirleri değerlendirecek, yönlendirecek, iyileştirilmesini ve uygulanmasını sağlayacak bir kişiye ya da ekibe her zaman ihtiyaç vardır.

4. Kurum kültürü inovasyonu desteklemekte midir? Üretken bir iş ortamı için çalışanlara güven ve özgürlük veren ilişkiler önem taşır. Çalışanlar farklı fikirler üzerinde düşünme, fikirleri paylaşma ve sorunları çözmek için işbirliği yapma fırsatlarını bulmalı ve sorumluluk almalıdırlar.

5. Çalışanlarla yöneticiler arasında güvene dayalı güçlü ilişkiler var mıdır? İlişiklerde güven eksikliği, belirsiz görev tanımları, iletişimsizlik, saygısızlık ve ilgisizlik inovasyon çabalarının başarısını engeller.

6. Çalışanlar kendi sorumlulukları dışındaki şirket faaliyetlerini anlıyorlar mı? Etkili inovasyon şirketin bir bütün olarak sahip olduğu fırsatlar ve karşılaştığı sorunlar hakkında tam bir anlayışın olmasını gerektirir. Çalışanların ana sorumlulukları dışındaki alanlarda bilgi paylaşımları artırdıkça bağlılıkları ve sorun çözmeye olan ilgileri de artmaktadır.

7. Çalışanların fikirlerine değer verilmekte midir? Hemen her şirket çalışanlarının fikirlerine önem verdiğini duyurmakta, ancak öneri kutuları çoğu kez ya boş kalmakta ya da öneriler yönetim tarafından göz ardı edilmektedir. Bilgi paylaşımını ve geribildirimi açık yapmak, eleştirel düşünmeyi özendirecek, katılımı artıracak ve şirkete inovasyon için birçok parlak fikir sağlayacaktır.

8. İletişim kanalları açık ve yeterince etkili çalışmakta mıdır? Parlak fikirlere sahip çalışanlar bunları karar verenlere iletmekte ve geribildirim almada sorun yaşıyorlarsa yaratıcılıklarını ve motivasyonlarını kaybedeceklerdir.

9. Çalışanların yeni fikirlerini değerlendirecek bir süreç / sistem bulunmakta mıdır? İnovatif fikirler, eğer dikkate alınmıyor, peşine düşülmüyor, değerlendirilmiyor ve uygulanmıyorsa çalışanlardan inovasyon konusunda ilgi, katkı ve adanma beklemek boşunadır.

10. Çalışanların katkılarını takdir edecek ve ödüllendirecek bir sistem bulunmakta mıdır? İnovasyon çabalarına katkı düzeylerine göre çalışanları takdir edecek, ödüllendirecek ve onlara kariyer geliştirme ve büyüme fırsatları sunacak sağlıklı bir sistem ilham verici ve özendirici olacaktır.

http://www.ideawake.com, Is your company ready to innovate? (white paper) ‘den uyarlanmıştır.

Reklamlar
Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Sürdürülebilir İnovasyon

 

    Günümüzün ekonomik, çevresel, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlarıyla ve krizlerle baş edebilmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yeni yollara ve kaynaklara çok acil ihtiyaç duyulmaktadır. Artık, emek, sermaye ve doğal kaynaklar gibi geleneksel büyüme kaynaklarının eskisi kadar etkili ve yeterli olamadığı ortadadır.

Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik sorunların uygun şekilde çözülmesi, büyümenin ve refahın artırılması ve krizlerin çözülmesi açısından kritik önem taşıyan yeni güç kaynağı Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kriz Dönemlerinde Yönetim

Olağanüstü doğa olaylarından kaynaklanan afetler dışında kalan tüm çevresel sorunlar, endüstriyel kazalar, sosyal ve siyasal bunalımlar, ekonomik dar boğazlar, teknolojik sorunlar ve benzerleri çok büyük oranda öngörülebilir ve önlenebilir durumlardır. Bu tür durumların şirketlerde ya da ülke düzeyinde krizlere yol açması yönetim hatalarının ve yöneticilerin yetersizliklerinin sonucudur. Yöneticilerin ilgisizliği ve bilgisizliği, ileri görüşlü olmaması, Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yetkinlikler İçin Koçluk

   Bir yönetici, çalışanına koçluk yaparken davranış, tutku ve yetkinlikler olmak üzere üç boyutu dikkate almak durumundadır. Davranış, çalışanın ne yaptığını; tutku onun ne yapmak istediğini ve yetkinlikler de onun neler yapabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

İş yaşamında başarı açısından yetkinliklerin çok büyük önemi ve rolü vardır. Yetkinlikler çalışanın becerilerine, bilgilerine ve deneyimlerine dayalı olarak onun mevcut ve gelecekteki kapasitesini ifade eder. Bu kapasite, çalışanın bilgi, beceri ve tutumunun bileşimidir. Bugünkü ve gelecekteki yetkinlikler arasındaki “açık”, çalışanın daha fazla eğitim ve koçluk Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bilim İnsanlarını Yönetmek

        Bilim insanlarını ve araştırmacıları yeteneklerini kullanmaya ve bilimsel katkı yapmaya isteklendirmek isteyen şirketlerin, üniversitelerin, bilim ve teknoloji merkezlerinin en uygun ortamı yaratabilmek için şu önerileri dikkate almalarında yarar vardır:

 Bilim insanlarına ve araştırmacılara yılda iki veya üç kez, çalışma arkadaşlarının ve diğer ekip üyelerinin katıldığı bir toplantıda konuşma yapma; çalışmalarını, hangi aşamada bulunduğunu, neler yaptığını ve nereye ulaşmayı planladığını sunma olanağı sağlanmalıdır. Belirli aralıklarla üst yöneticilerle veya kullanıcılarla yüz yüze gelerek çalışmalarıyla ilgili Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bilgi Ekonomisi

   Günümüzde, insanlık tarihi boyunca yaşamış bilim adamlarının sayısından daha çok bilim adamı yaşamakta ve bilgi üretmek için çalışmaktadır. Bilgi birikimi, geometrik diziyle artmakta ve son dönemde her dört-beş yılda ikiye katlanmakta, diğer bir ifadeyle, son beş yılda bilimsel bilgiye yapılan katkı insanlık tarihi boyunca yapılan bilimsel katkılar kadar olmaktadır. Bilgi Ekonomisi gelecekte yaşamımızı etkileyecek bir gelişme öngörüsü değil, Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bilim İnsanları Ne İster?

  Bilim insanlarını ve araştırmacıları etkili ve verimli çalışmaya yönelten temel özendiricilerin neler olduğu konusu, şirketlerin ve toplumların önemli bir sorunudur. Bu sorunun çözümü, şirketlerde, üniversitelerde ve bilim-teknoloji araştırma merkezlerinde en uygun ortamı geliştirmenin ve korumanın ipuçlarını sağlayacaktır. Başarılı bilim insanlarını nelerin özendirdiği bilindiğinde, bunların “gösterge” olarak kullanılması ve etkin bir değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin kurulması sağlanabilir. İhtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması Okumaya devam et

İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | 1 Yorum